Tijdens de coronacrisis werden de insolventieregels aanzienlijk versoepeld en werd ook voorzien in een zogenaamde pre-packaged bankruptcy-procedure. In principe moesten die versoepelingen al midden 2022 stoppen, maar intussen werden ze verlengd. En meteen tot 31 maart 2023.

Even recapituleren

De versoepeling van de insolventieregels bestaat in feite uit drie delen.
Een
eerste versoepeling betreft de wettelijke eis om bij het indienen van een
verzoekschrift tot opening van een gerechtelijk akkoord meteen ook alle stukken
toe te voegen; en dit ‘op straffe van nietigheid’. Dat hoeft momenteel niet: de
ondernemingen mogen de nodige documenten nog tot 2 dagen voor de zitting
neerleggen. 

De tweede versoepeling heeft te maken met de duur van het handelsonderzoek: die
werd – ten behoeve van de ondernemingen in moeilijkheden in het coronatijdperk –
verlengd.
Als er een rechter-verslaggever werd aangesteld, dan bedraagt die
termijn momenteel 8 maanden (.i.p.v. de gebruikelijke 4 maanden) en de termijn
is bovendien verlengbaar tot 10 maanden.
Wordt het onderzoek door de kamer
voor ondernemingen in moeilijkheden zelf gevoerd, dan bedraagt de termijn nu 18
maanden (i.p.v. 8 maanden).

De derde maatregel bestaat uit de ‘pre-packaged bankruptcy-procedure’. Die
procedure laat ondernemingen in moeilijkheden toe om een voorbereidend akkoord
te sluiten met één of meerdere schuldeisers. Dat biedt het voordeel dat de
rechtbank sneller kan beslissen tot een verderzetting van de onderneming onder
de voorwaarden waarover de partijen het al eens zijn geworden.

Waarom?

Maar waarom dit bijkomende uitstel? De reden hiervoor is niet zozeer te zoeken
bij (de naweeën van) de Covid 19-crisis, maar wel bij een Europese richtlijn.
Het gaat meer in het bijzonder om de Europese Herstructureringsrichtlijn van
2019, die eigenlijk tegen 17 juli 2021 had moeten omgezet zijn in Belgisch
recht. Met die richtlijn wil de Europese Unie het insolventierecht in de
verschillende lidstaten harmoniseren, met nadruk op doeltreffende preventieve
herstructureringsstelsels. Verder wil Europa eerlijke ondernemers die insolvent
zijn of een overmatige schuldenlast hebben, na een redelijke termijn een
volledige kwijtschelding van schulden toestaan. Tot slot bevat de richtlijn ook
regels voor efficiëntere insolvabiliteitsprocedures. 

Ons land begon in 2021 met de voorbereidingen om het Belgische insolventierecht
aan te passen aan de Herstructureringsrichtlijn, maar haalde de deadline
niet.

Vertraging in België

De maatregelen die tegen de coronacrisis werden genomen, bleken wel een stap in
de goede richting te zijn, maar waren op zich niet voldoende. Er is nog meer
wetgevend werk nodig om de richtlijn volledig te kunnen overnemen in Belgisch
recht. Gelukkig konden de lidstaten 1 jaar uitstel krijgen als ze bijzondere
moeilijkheden ondervonden bij het omzetten van de richtlijn. Vandaar dat de
coronaversoepelingen oorspronkelijk tot 17 juli 2022 liepen. Maar ook die datum
bleek uiteindelijk niet haalbaar.

In plaats van de solvabiliteitsregels na corona terug te draaien naar de
klassieke regels en die daarna opnieuw aan te passen aan het Europese
solvabiliteitsrecht, besliste de regering nu om het huidige coronaregime te
behouden tot 31 maart 2023, in de hoop dat de Europese richtlijn tegen die datum
wel geïntegreerd kan worden in ons Belgisch recht.

Andere berichten