Ondernemingen en zelfstandigen die een beroep doen op een aannemer voor bouwwerkzaamheden, moeten controleren of de betrokken aannemer geen schulden heeft bij de RSZ of fiscus. Is dat wel het geval, dan is er een inhoudingsverplichting. Via de link https://www.checkinhoudingsplicht.be kan u gemakkelijk nagaan of zo’n inhouding nodig is.

U en uw aannemer

U bent verplicht na te gaan of uw tegenpartij schulden heeft bij de RSZ of de
fiscus als u één van de volgende werkzaamheden laat uitvoeren:

werken in onroerende staat (met uitzondering van bepaalde activiteiten uit de
land-, tuin- en bosbouw)

de levering van stortklaar beton

bepaalde bewakings- of toezichtsdiensten (art. 30ter van de wet van 27 juni 1969
– Koninklijk Besluit van 17 juli 2013), en

werken in de vleessector.

“U” bent in dat geval een onderneming of een zelfstandige. Particulieren die
werken laten uitvoeren aan een onroerend goed dat enkel gebruikt wordt voor
privé-doeleinden, hebben geen inhoudingsplicht.

Inhoudingsplicht

In feite gaat het om twee aparte regelingen… Eentje voor de fiscale schulden en
eentje voor de RSZ-schulden. Stelt u vast dat uw aannemer schulden heeft bij de
FOD Financiën (en dat kunnen zowel fiscale, als niet-fiscale schulden zijn), dan
moet u 15 % van het te betalen factuurbedrag (exclusief btw) inhouden. U moet
dat bedrag doorstorten aan de FOD Financiën.

Als er sociale schulden zijn, moet u zelfs 35% doorstorten aan de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid.

Check uw inhoudingsplicht

Hoe weet u of uw aannemer schulden heeft? De FOD Financiën en de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid sloegen daarvoor de handen in elkaar. Op de website
https://www.checkinhoudingsplicht.be kan u aan de hand van het
ondernemingsnummer van de aannemer nagaan of er effectief schulden zijn.

Als er geen schulden zijn – u krijgt een groen schermpje –, dan downloadt u een
attest van consultatie van inhoudingsplicht. De geldigheidsduur van dat attest
is beperkt tot de datum die erop vermeld staat (in principe is dat tot de
laatste donderdag van de maand).
Betaalt u de factuur ten laatste op die
datum, dan moet u niets inhouden. Zal u de factuur pas later betalen, dan moet u
de website opnieuw raadplegen.

Krijgt u echter een rood schermpje op het fiscale of het RSZ-luik, of op beide
luiken, dan moet u inhouden. Zoals gezegd moet u in dat geval 35% van het
factuurbedrag (excl. btw) doorstorten als er RSZ-schulden zijn. Zijn er schulden
aan de FOD Financiën, dan moet u 15% van het te betalen bedrag (excl. btw)
doorstorten.

Bij de fiscale schulden moeten we nog een nuance aanbrengen : als u op de dag
van raadpleging tóch wil betalen, dan zijn er twee mogelijkheden:

Is het factuurbedrag kleiner dan 7.143 euro (exclusief btw), dan moet u 15%
inhouden.

Is het factuurbedrag groter dan of gelijk aan 7.143 euro, dan kan de aannemer
een attest met het bedrag van zijn schuld opvragen. Als u tijdens de 20 dagen
dat dit attest geldig is, betaalt, en het bedrag van de schuld op het attest is
kleiner dan 15%
van het te betalen bedrag (exclusief btw), dan mag u de
inhouding beperken tot het bedrag dat voorkomt op het attest. Is het groter, dan
moet u 15% inhouden.

Sancties

Om u ‘aan te moedigen’ om deze inhoudingsplicht na te leven, zijn er ook
sancties, en die zijn best pittig. Als u de inhouding niet doet, riskeert u:

een administratieve geldboete gelijk aan het dubbel van het bedrag dat had
moeten worden ingehouden en doorgestort; 

hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van de fiscale en niet-fiscale
schulden van de aannemer tot 100% van het factuurbedrag.

Hoewel de inhoudingsverplichting voor de fiscale en sociale schulden van de
aannemer al lang bestaat, lijkt het toch nodig om te blijven waarschuwen voor de
gevolgen van een onvolledige administratie. Als u de aannemer met sociale en
fiscale schulden toch 100% betaald heeft, riskeert u een boete van twee keer 15%
+ 35% van het factuurbedrag. Bovendien loopt u het gevaar om nog eens op te
draaien voor de schulden van de aannemer ten bedrage van 100% van de factuur.  

Andere berichten