Sinds 2014 moeten banken aan het Centraal Aanspreekpunt of “CAP” laten weten wie er allemaal een rekening heeft bij Belgische banken. Dat laat de fiscus toe om, bij een onderzoek, met slechts één vraag aan het CAP, kennis te krijgen van de rekeningen van een belastingplichtige. Het saldo moest niet gecommuniceerd worden. Maar dat is veranderd op 1 januari 2021.

Het CAP

Het Centraal Aanspreekpunt (CAP) is een onderdeel van de Nationale Bank. Sinds 2014 zijn alle Belgische financiële instellingen verplicht om aangifte te doen bij het CAP van de identiteit van hun cliënten en van de nummers van hun rekeningen en contracten.
Als de fiscus aanwijzingen heeft van belastingontduiking, dan kan zij over de betrokken belastingplichtige die informatie opvragen bij het CAP. De fiscus moet daarbij het artikel 322, § 3 van het WIB92 respecteren.

Voorheen moest de fiscus in een dergelijke situatie als het ware alle financiële instellingen aanschrijven om te weten te komen of de belastingplichtige over een rekening beschikte. De nieuwe regeling was dus zeker een belangrijke besparing qua inspanning en tijd.
Informatie over het saldo van de betrokken rekeningen kon de fiscus echter niet opvragen bij het CAP omdat deze instelling gewoon niet over die informatie beschikte.

Nu ook de saldi

Het was al aangekondigd in het regeerakkoord, en eind 2020 werd het ook in een wet opgenomen: de banksaldi van Belgische rekeningnummers moeten overgemaakt worden aan het CAP.

Financiële instellingen worden verplicht om het periodieke saldo van de bank- en betaalrekeningen én het geglobaliseerde bedrag van een geheel van uitdrukkelijke bedoelde contracten mee te delen aan het CAP.
De fiscus kan vervolgens bij het CAP, op basis van de artikelen 322, § 3 van het WIB92 en artikel 75 van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, die gegevens raadplegen in het kader van de invordering van de schuldvorderingen.

Maar ze kan ze ook raadplegen in het kader van de belastingheffing met het oog op de verificatie van de verschuldigde belasting (niet alleen inzake inkomstenbelastingen maar ook voor de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en voor de btw).
Dat kan niet zomaar. De fiscus moet voorafgaand onderzoek hebben uitgevoerd.

Praktisch

De praktische uitvoering van deze wetswijziging moet nog op punt gezet worden. Via een koninklijk besluit moet nog bepaald worden hoe vaak de gegevens moeten meegedeeld worden evenals de drempelbedragen om de mededelingsverplichting te activeren.

Concreet betekent dit dat als het saldo van een rekening of het globaal bedrag van bepaalde contracten onder dat drempelbedrag blijft, de informatie niet moet overgemaakt worden.
Maar als het minimumbedrag werd overschreden tussen twee rapporteringsmomenten, dan moet de bank het saldo sowieso bij het volgende rapporteringsmoment toch aan het CAP overmaken.
En als op een rapporteringsmoment het minimumbedrag overschreden werd, dan moet niet alleen het saldo overgemaakt worden van dat rapporteringsmoment, maar ook het saldo op alle volgende rapporteringsmomenten, ongeacht de grootte ervan.

Inwerkingtreding

De regels inzake de mededeling van de saldo’s en de mogelijkheid om ze te raadplegen via het CAP, zijn op 31 december 2020 in werking getreden. Maar de eerste mededeling van de saldi en bedragen voor de jaren 2020 en 2021 moeten pas worden uitgevoerd ten laatste op 31 januari 2022. Op vraag van de NBB, kan de regering deze termijn verkorten of verlengen met een maximum van 6 maanden.

Voor de jaren 2022 en volgende wordt de periodiciteit later nog bepaald in een koninklijk besluit.

Andere berichten