Het standaardtarief van de investeringsaftrek bedroeg voor kmo’s 20% in 2018 en 2019. Vanaf aanslagjaar 2021 (wat meestal overeenkomt met investeringen in 2020) geldt terug het ‘oude’ standaardtarief van 8% maar …

Let op. Via de verzamelwet ‘Corona III’ (BS 23 juli 2020) voert de wetgever een nieuw pakket fiscale steunmaatregelen in om de gevolgen van de coronacrisis op onze ondernemingen te temperen. Hij voorziet tijdelijk in een basispercentage van 25% voor de vaste activa die zijn verkregen door kleine vennootschappen tussen 12 maart en 31 december 2020. Bovendien wordt de termijn voor de overdracht van de ongebruikte investeringsaftrek voor de vaste activa die zijn verkregen tijdens het jaar 2019 verlengd tot de twee volgende belastbare tijdperken.

Eenmalige aftrek

Voor investeringen gedaan tijdens het belastbaar tijdperk verbonden aan aanslagjaar 2021, gelden de volgende percentages.

Natuurlijke personen

Voor investeringen die onder aanslagjaar 2021 vallen maar die nog verkregen of tot stand gebracht werden van 01/01/2019 tot 31/12/2019 gelden de volgende tarieven:

octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen: 20%

digitale investeringen op voorwaarde dat de natuurlijke persoon kwalificeert als kmo onder het WVV: 20%

investeringen in beveiliging: 20,5%

andere investeringen: 20%

Voor investeringen die onder aanslagjaar 2021 vallen en die verkregen werden of tot stand gebracht vanaf 01/01/2020 zijn de tarieven als volgt:

octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen: 13,5%

digitale investeringen op voorwaarde dat de natuurlijke persoon kwalificeert als kmo onder het WVV: 13,5%

investeringen in beveiliging: 20,5%

andere investeringen: 8%

Alle vennootschappen (ongeacht hun omvang)

Vennootschappen genieten van de volgende investeringsaftrekken:

octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen verkregen: 13,5%

investeringen tot aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten: 3%

Vennootschappen die hebben gekozen voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling, mogen dit niet combineren met de investeringsaftrek voor octrooien en voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling. De vennootschap moet dus het ene of het andere kiezen.

Kmo’s

Bovenop de investeringsaftrek voor vennootschappen hierboven vermeld, kunnen vennootschappen die kwalificeren als kmo volgens de normen van het WVV ook nog genieten van de volgende aftrekken:

Voor investeringen die onder aanslagjaar 2021 vallen maar die nog verkregen werden of tot stand gebracht van 01/01/2019 tot 31/12/2019:

octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen: 20%

digitale investeringen: 20%

investeringen in beveiliging: 20,5%

alle andere investeringen: 20%

Voor investeringen die onder aanslagjaar 2021 vallen en die verkregen werden of tot stand gebracht in 2020 zijn de tarieven als volgt:

octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen: 13,5%

digitale investeringen: 13,5%

investeringen in beveiliging: 20,5%

alle andere investeringen: 8%

Vennootschappen die uitsluitend winst uit zeescheepvaart verkrijgen

Deze vennootschappen genieten een investeringsaftrek van 30% op investeringen in zeeschepen.

Gespreide aftrek

Als u op de eerste dag van het belastbaar tijdperk verbonden aan aanslagjaar 2021 (als u uw boekhouding voert per kalenderjaar is dat 1 januari 2020) minder dan 20 werknemers tewerkstelt, dan kan u er voor kiezen om de investeringsaftrek voor investeringen in dat belastbaar tijdperk te spreiden over de afschrijvingsperiode van die activa. Als u daarvoor kiest, dan is de investeringsaftrek voor die activa gelijk aan 10,5% van de afschrijvingen die voor elk belastbaar tijdperk van die periode worden aangenomen.
De gespreide aftrek bedraagt zelfs 20,5% van de afschrijvingen op milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling die tijdens het belastbaar tijdperk zijn verkregen of tot stand gebracht. Dit geldt zowel voor natuurlijke personen als voor vennootschappen.

Aanvraag attesten

Een attest voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling kunt u, naargelang de plaats van de investering, aanvragen bij:

Het Vlaams Gewest: Vlaamse Overheid, Departement Omgeving – Afdeling Partnerschappen met besturen en maatschappij, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, tel. 02/553.85.03, e-mail: attest-OenO.omgeving@vlaanderen

Het Waals Gewest: Service Public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Chaussée de Louvain 14, 5000 Namur, tel. 081/64.95.92,  www.environnement.wallonie.be

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86/C3000, 1000 Brussel, tel. 02/775.75.75, www.leefmilieu.brussels

Een attest voor energiebesparende investeringen kunt u, naargelang de plaats van de investering, aanvragen bij:

Het Vlaams Gewest: Vlaamse Overheid, Vlaams Energieagentschap, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel, tel. 02/553.46.00, www.energiesparen.be

Het Waals Gewest: Service Public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Département de l’Energie et du Bâtiment durable, Rue des Brigades d’Irlande 1, 5100 Jambes, tel. 081/48.64.31, www.energie.wallonie.be

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86/C3000, 1000 Brussel, tel. 02/775.75.75, www.leefmilieu.brussels

Andere berichten