Zieke werknemers kosten uw onderneming handenvol geld. Uiteraard doet u er alles aan om het ziekteverzuim op de werkvloer zo laag mogelijk te houden. De wetgever in ons land hield de voorbije maanden enkele nieuwe wetswijzigingen boven de doopvont. Bent u mee met deze nieuwe spelregels? We vatten voor u enkele maatregelen samen.

Wat met het ziektebriefje?

Een van de nieuwe wetswijzigingen heeft betrekking op het indienen van een ziektebriefje door de werknemer. Driemaal per kalenderjaar moet hij of zij geen ziektebriefje voorleggen voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid. Duurt de afwezigheidsperiode langer? Dan is wel een briefje wel vereist.

Deze administratieve vereenvoudiging geldt voor privébedrijven met minstens 50 werknemers. In kmo’s blijft het ziektebriefje voor één dag voorlopig dus wel behouden. Na een jaar zal deze regel geëvalueerd worden, waarbij bekeken wordt of het ziektebriefje voor één dag ook kan worden afgeschaft bij kleinere bedrijven.

Hervorming re-integratietraject

Eind 2022 werd de wetgeving op het vlak van re-integratie hervormd en vereenvoudigd. Het doel? De terugkeer van (langdurig) arbeidsongeschikte werknemers bevorderen en versnellen.

Bij een re-integratietraject beoordeelt een bedrijfsarts of en wanneer een werknemer het werk kan hernemen. In de vernieuwde procedure moet u rekening houden met de volgende nieuwigheden:

Een traject tot re-integratie kan door uw werknemer (of zijn behandelende arts) vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid opgestart worden. Als werkgever kunt u een verzoek indienen na de derde maand ononderbroken arbeidsongeschiktheid of bij een attest van definitieve arbeidsongeschiktheid.

Als uw medewerkers tot driemaal toe niet ingaat op de uitnodiging van een arbeidsarts, dan wordt het re-integratietraject beëindigd.

U moet alle mogelijkheden van aangepast of ander werk grondig onderzoeken, rekening houdend met de aanbevelingen van de arbeidsarts.

Bovendien moet u een op maat gemaakt re-integratieplan voorzien, aangepast aan de gezondheidstoestand én de mogelijkheden van de werknemer.

De nieuwe re-integratieprocedure wordt volledig losgekoppeld van de procedure voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht (zie hieronder).

Nieuwe procedure medische overmacht

Dit jaar is een nieuwe procedure voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht van toepassing. Via deze procedure kunt u of uw werknemer de kosteloze beëindiging van de samenwerking vragen, rekening houdend met de definitieve arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

Deze procedure kan voortaan slechts opgestart worden nadat uw werknemer minstens negen maanden ononderbroken arbeidsongeschikt is én op voorwaarde dat er geen re-integratietraject loopt.

Naast enkele specifieke voorwaarden kan de samenwerkingsovereenkomst slechts beëindigd worden wegens medische overmacht als blijkt dat het voor uw werknemer definitief onmogelijk is om het overeengekomen werk te verrichten. Voor deze beëindiging hebt u dus nog altijd een beslissing van de arbeidsarts nodig.

Wat bij ziekte tijdens het verlof?

In 2024 wordt ook een aanpassing van de Belgische vakantiereglementering verwacht. Wanneer een werknemer ziek wordt tijdens zijn of haar vakantie, zal hij of zij de door ziekte verloren vakantiedagen op een later ogenblik kunnen opnemen. Vandaag is het onmogelijk om ‘verloren’ verlofdagen (wegens ziekte) te recupereren. Onder druk van Europese regelgeving komt hier dus wellicht verandering in. Wordt vervolgd…

Andere berichten